За проекта

Цел: Проектът има за цел да предостави подкрепа на семейства с деца с увреждания и с хронични заболявания чрез:

 • - предоставяне на пакет от социални дейности (информационни, консултативни, терапевтични, посреднически и обучителни);
 • - разработване, прилагане и апробиране на модел на мобилна социална услуга с активното участие на семействата-потребители;
 • - популяризиране на модела на мобилна социална услуга с цел неговото устойчиво развитие в общността.

Обхват: Проектът се изпълнява в общините Айтос, Бяла Слатина и София от Фондация "Институт за социални услуги в общността" в партньорство със Сдружение "Първи юни".

Стойност и продължителност на проекта: Проектът е на стойност 204 152.02 лева, които са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Агенция за социално подпомагане чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 14 месеца и обхваща периода от 01.01.2011 г. до 28.02.2012 г.

Потребители: Общо 55 деца и 85 родители или членове на разширеното семейство от общините Айтос, Бяла Слатина и София.

Заинтересовани страни: Ключови заинтересовани страни по проекта са представители на:

 • Ангажираните държавни институции на национално ниво и в трите общини:
  • - Агенция за социално подпомагане;
  • - Държавна агенция за закрила на детето;
  • - Дирекция "Социално подпомагане";
  • - Отдел "Закрила на детето";
  • - Дирекция "Бюро по труда";
 • Общинска администрация;
 • НПО-доставчици на социални услуги;
 • Работодатели;
 • Родителски организации.

Mодел за мобилна социална работа: Моделът включва индивидуална подкрепа в дома на всяко семейство-потребител на проекта и групова подкрепа на включените семейства чрез обучения, взаимна помощ и срещи на подходящи места в общността.

Подкрепящите дейности включват:

 • Консултиране на родителите за същността и прогнозите за увреждането и хроничното заболяване на детето им;
 • Психологическо консултиране на семейството;
 • Социално консултиране и специализирана терапевтична работа с детето;
 • Консултиране на родителите за търсене на работа;
 • Групови дейности с родителите за взаимопомощ, обучение и работа с общността;
 • Планиране на активността на родителите/ разширеното семейство в краткосрочен и средносрочен план;
 • Супервизия на социалната работа на мобилните екипи.